refwilsoniframebool(false)

  סגירת כבישים:

  בתיאום עם משטרת ישראל יסגרו לתנועה הצירים הבאים בתאריך 21.10.23:

  • כביש 90 (צומת מעגן – טבריה) בין השעות 05:30-09:00.
   • לאחר השעה  09:00 התנועה בין צמח לכנרת תותר דרך ציר עוקף דגניה / מקטע הכביש בין כנרת לדגניה ייסגר בשעה 06:00.
  • כביש 90 (טבריה – צומת כפר נחום) בין השעות 05:30-10:30
  • כביש 87 (צומת כפר נחום – צומת יהודייה) בין השעות 05:30-12:00
  • כביש 92 (צומת יהודייה – צומת צמח) בין השעות 05:30-14:00
  • כביש 82777 בין מושב אלמגור לצומת אלמגור בכביש 87 יהיה סגור בין השעות  05:30-14:00

  אנו ממליצים לעקוב אחר פרסום סגירת הכבישים סמוך לאירוע ויום לפניו.

  להרשמה משתתף יחיד
  להרשמה כרטיס משפחתי